Sustainability page of FWD Message

FWD Message is a sustainable communication platform for associations, organizations, and companies. It allows you to connect with online ambassadors, your community, and stakeholders.

The platform is developed by geertbollen.be.
Learn more about sustainability on dapperesq.com.

https://www.fwdmessage.com/

Forward these goals

Ontwikkeling van humane technologie

De ontwikkeling en doelstellingen van dit platform moeten bijdragen tot een beter en humaner gebruik van technologie. We hebben reeds uitstekende tools, maar we kunnen die op een slimmere wijze gebruiken. Door middel van ambassadeurschap en het persoonlijk delen van berichten, wil dit platform doen nadenken over sociale media en de impact er van.

Developing humane technology

The development and objectives of this platform should contribute to better and more humane use of technology. We already have excellent tools, but we can use them in a smarter way. By using ambassadors and personal sharing, this platform wants to help you reevaluate social media and its impact.

https://www.humanetech.com/rebuild

Een duurzame website ontwikkelen

FWD Message en Geert Bollen zetten zich om websites duurzaam te ontwikkelen. De koolstofvoetafdruk van een website kan verlaagd worden door enkele technische ingrepen. Dat kan door de broncode te optimaliseren, afbeeldingen te verkleinen en de laadsnelheid van de website te verbeteren.

Developing a sustainable website

FWD Message and Geert Bollen are committed to the sustainable development of websites. The carbon footprint of a website can be reduced by a few technical measures. This can be done by optimizing the source code, reducing images, and improving the loading speed of the website.

Website Carbon Calculator: 79% / 0.31g
Digital Beacon: great / 0.408g
Ecoping: 88% / 0.26g
Ecograder: 48

Een begripvolle gemeenschap verzekeren

Door berichten te delen via het platform, kan de communicatie rekenen op meer begrip, empathie en compassie. De inzet van ambassadeurs verzekert meer betrouwbare en relevante informatie.

Working on more understanding in our community

By sharing messages via the platform, communication can count on more understanding, empathy, and compassion. The use of ambassadors ensures more reliable and relevant information is shared.

Samenwerking met andere platformen en organisaties

FWD Message wil een meerwaarde creëren voor zijn gebruikers door samenwerkingen aan te gaan met derden. Dit voor het uitbreiden van zijn functies met bestaande service providers, alsook door het aanbieden van kennis en informatie van externe organisaties.

Collaboration with other platforms and organizations

FWD Message wants to create added value for its users with partnerships. This way it can expand its functionalities with existing service providers, as well as offer knowledge and information from external organizations.

Economische groei bevorderen door middel van duurzame communicatie

FWD Message is een platform dat een alternatief biedt op klassieke communicatie en marketing strategieën. Door bewust niet te kiezen voor advertering, maar in te zetten op ambassadeurschap, kan dit platform een eerlijke en betrouwbare communicatie aanbieden.

Promoting economic growth through sustainable communication

FWD Message is a platform that offers an alternative to classic communication and marketing strategies. By consciously choosing not to advertise, but to focus on ambassadorship, this platform can offer honest and reliable communication.

https://www.sustainablewebmanifesto.com/

Diensten voor verenigingen en non-profit

Als web ontwikkelaar zet ik mij actief in voor verenigingen met een maatschappelijk doel door middel van ondersteuning in online communicatie op maat.

Services for associations and non-profit

As a web developer, I am actively involved in associations with a social purpose by means of support in tailor-made online communication.

https://www.geertbollen.be/portfolio/tag/vzw/

We meten en verbeteren onze impact

We maken gebruik van de SDG Action Manager en de B Impact Assessment om onze diensten en processen kritisch te verbeteren. FWD Message garandeert momenteel een B Impact Score van 43.1. Dat ligt echter nog ver onder de certificering kwalificatie.

Measurement of impact assessment

We use the SDG Action Manager and the B Impact Assessment to critically improve our services and processes. FWD Message currently guarantees a B Impact Score of 43.1. That is however still far below the certification qualification.

https://www.bimpactassessment.net/